Regulamin

Regulamin świadczenia usług

 • 1 . Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania portalu Boxipal.com prowadzonego przez firmę Newda Sp. z o.o. Sumin 83, 83-200 Starogard Gdański
 2. Złożenie zamówienia na portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Ilekroć w regulaminie pojawiają się następujące pojęcia, oznaczają one:
  1. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Zleceniobiorcy na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Zleceniobiorca – Newda Sp. z o.o. Sumin 83, 83-200 Starogard Gdański, KRS 0000739847, NIP 5922273967 , REGON 380750614, email biuro.newda@wp.pl, numer telefonu +48 502355988
  3. Portal- Boxipal.com
  4. Przesyłka – paczka/ koperta/ paleta nadana przez Zleceniodawcę w ramach jednego zamówienia
  5. Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie na podstawie umowy zawartej z Zleceniobiorcą, dostępna na portalu.
  6. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej bądź uprawniona do odbioru danych umożliwiających odbiór przesyłki z Boxipal.
  7. List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
  8. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki określająca nadawcę, odbiorcę, gabaryt przesyłki. Etykieta lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
  9. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, transportowaniu i doręczaniu Przesyłek.
  10. Boxipal: elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), umożliwiająca osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub/i odbiór Przesyłki. Boxipal stanowi własność prywatną, jest udostępniany do zakupu według cen podanych w cenniku, za opłatą jednorazową.
  11. Abonament: Newda Sp. z o.o. zastrzega, iż w toku użytkowania Boxipal po okresie dłuższym niż dwa lata od dnia odbioru Boxipal, możliwe jest naliczenie abonamentu z tytułu korzystania z Boxipal, wg cen podanych w cenniku w dniu obciążenia abonamentem.
  12. Przesyłka Boxipal: przesyłka doręczona z/do wybranego przez Zleceniodawcę Boxipal.
  13. Opakowanie: pudełko kartonowe według gabarytu wskazanego przez Zleceniodawcę umożliwiające transport przesyłki, zakupione na portalu .
  14. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej portalu, stanowiący integralną cześć regulaminu. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację cennika.
  15. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy oraz z wyłączeniem Wigilii.
  16. Siła wyższa: wszelkie okoliczności niezależne od Zleceniobiorcy takie jak: okoliczności wywołane siłami przyrody (trzęsienia ziemi, huragany, śnieżyce, powodzie, pożary) oraz wywołane czynnikiem ludzkim ( strajki, blokady dróg)
  17. Płatność: zapłata za usługę wykonana według wyboru Zleceniodawcy za pośrednictwem płatności online dostępnej na portalu.
  18. Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem portalu
 • 2 Przedmiot usługi
 1. Zleceniobiorca świadczy za wynagrodzeniem usługi związane ze sprzedaż Boxipal, udostępnianiem portalu celem wygenerowania jednorazowego kodu dostępu do Boxipaloraz pośredniczy w wyborze najkorzystniejszego kuriera celem przewozu Przesyłek.
 2. Zleceniobiorca sprzedaje na portalu opakowania umożliwiające zapakowanie przesyłki.
 3. Korzystanie z portalu wymaga obowiązkowej rejestracji użytkownika.
 4. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.
 5. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniobiorcę zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy z listy Kurierów udostępnionej przez Zleceniobiorcę na portalu.
 6. Płatność za usługi może być wykonana wyłącznie online, za pośrednictwem płatności online udostępnionej na portalu w chwili dokonania zakupu.
 7. Zleceniobiorca może udostępnić dodatkowe usługi: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty Email oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek. W przypadku gdyby takowa usługa była dodatkowo płatna informacja o tym znajdzie się w cenniku.
 8. Zleceniodawca akceptując niniejszy regulamin akceptuje jednocześnie, iż dostawa/odbiór paczki następuje bez potwierdzenia jej własnoręcznym podpisem. Za moment nadania/odbioru uznaje się moment otwarcia Boxipal za pomocą jednorazowego kodu dostępu.
 9. Dostęp do Boxipal następuje poprzez wygenerowanie jednorazowego kodu dostępu umożliwiającego nadanie/odbiór przesyłki.
 10. Boxipal zabezpieczony jest monitoringiem aktywującym się poprzez wykonanie fotografii przy każdym otwarciu Boxipal , fotografia przedstawia stan Boxipal  w chwili jego otwarcia.
 11. Boxipal wymaga poprawnego montażu, zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamontowanie Boxipal w sposób niezgodny z obsługą.
 • 3 Obowiązki Zleceniodawcy
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem.
 2. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się do:
  1. Nadania przesyłki we wskazanym  w zamówieniu lokalu zleceniodawcy lub Boxipal, zgodnie z wygenerowaną etykietą.
  2. Podania prawdziwych danych dotyczących rozmiarów przesyłki, pod rygorem obciążenia dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem. Dla przesyłek których gabaryty przekraczają dopuszczalne normy Boxipal opcja nadania/odbioru przesyłki zostanie automatycznie wyłączona i w systemie widnieć będzie jako niedostępna.
  3. Opatrzenia przesyłki wydrukowanym listem przewozowy, protokołem odbioru lub etykietą, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji, na etykiecie znajdować się będzie jednorazowy kod wygenerowany przez portal.
  4. Zabezpieczenia przesyłki poprzez jej właściwe zapakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
  5. Nieumieszczania w przesyłce przedmiotów zabronionych. Wykaz przedmiotów zabronionych znajduje się w regulaminie wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za próbę nadanie przedmiotu zabronionego.
  6. Powiadomienia Zleceniobiorcy o ewentualnych problemach związanych z załadunkiem/ rozładunkiem przesyłki.
  7. Powiadomienia odbiorcy o nadaniu przesyłki wraz z informacja o ewentualnych dodatkowych narzędziach niezbędnych do odbioru lub rozładunku.
  8. Poinformowania Odbiorcy, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w ciągu 12h od momentu wyjęcia przesyłki z Boxipal.
  9. Umieszczenia Boxipal w miejscu widocznym, dostępnym, niezabezpieczonym.
  10. Zamontowania Boxipal w sposób zgodny z instrukcją obsługi, Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zamontowanie Boxipal w sposób niezgodny z obsługą.
  11. Ochrona Boxipal przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  12. Zarejestrowanie miejsca położenia Boxipal i każdej jego zmiany, pod rygorem doręczenia przesyłki do uprzednio podanej lokalizacji.
 3. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz obowiązkiem informacyjnym  wybranego Kuriera oraz systemu płatniczego.
 • 4 Obowiązki Zleceniobiorcy
 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do doręczenie przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, oraz do powiadomienia Zleceniodawcy o ewentualnym opóźnieniu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy
 2. W przypadku opóźnienia w dostawie Zleceniodawca może zgłosić reklamację bezpośrednio do Kuriera lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy zgodnie z § 9.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie, a także za uszkodzenia przesyłki będące następstwem siły wyższej, zgodnie z § 1 pkt. 3.16.
 6. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowienia regulaminów firm kurierskich, które udostępniają swoje usługi na portalu, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność.
 • 5 Składanie zamówień
 1. Zamówienia przyjmowane są przez Boxipal.com 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Dla Zamówień złożonych i opłaconych do godziny 20 od poniedziałku do piątku przesyłka powinna zostać odebrana następnego dnia roboczego. Po tej godzinie przesyłka zostanie odebrana w ciągu dwóch dni roboczych.
 3. Za moment opłacenia Zamówienia przyjmuje się chwilę zaksięgowania środków na koncie platformy płatniczej PayU, PayPal
 4. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
 5. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca niezwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.
 6. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku wraz z jednorazowym kodem dostępu/
 7. Zleceniodawca przekaże na adres mailowy oraz numer telefonu wskazany jako dane Odbiorcy, szczegóły dotyczące odbioru przesyłki, w tym jednorazowy kod dostępu do Boxipal oraz informacje o chwili umieszczenia przesyłki w Boxipal.
 8. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów, wartości oraz zawartości Przesyłki, pod rygorem naliczenia dodatkowych opłat.
 9. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera.
 10. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia powyższe nastąpi bez zwrotu kosztów na rzecz Zleceniodawcy, a kwoty już uiszczone stanowić będą cenę usługi. O konieczności otwarcia paczki , w przypadku paczki nadanej w Boxipal, Kurier poinformuje Nadawcę telefonicznie. Odmowa otwarcia przesyłki jest równoznaczna z rezygnacją z usługi bez możliwości dochodzenia zwrotu kosztów.
 11. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) portal wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
 12. Zleceniodawcy zarejestrowani w Portalu mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na konto Zleceniodawcy, z którego dokonano płatności.
 13. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 13 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.
 14. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
 15. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.
 • 6 Odbiór przesyłki
 1. Odbiór Przesyłek:
  1. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
  2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są i udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku.
  3. Podczas odbioru Przesyłek przez Kuriera Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi lub pozostawienia w Boxipal wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety.
  4. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do pokrycia rozbieżności zgodnie z Cennikiem, a w razie braku Cennika opłat dodatkowych dla zamówionej przesyłki, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Kurier ma prawo wstrzymać doręczenie do dnia wykonania dopłaty. Brak dopłaty w terminie 5 dni roboczych, mimo uprzedniego wezwania w formie wiadomości mailowej i/lub sms, skutkować będzie zwrotem przesyłki do Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem
  5. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej, Przesyłka nie była przygotowana do nadania lub przesyłka nie została umieszczona w Boxipal wraz z kompletem wymaganych dokumentów, Zleceniobiorca – na wyraźną prośbę Zleceniodawcy – może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Zleceniodawca.
 2. Doręczanie przesyłek
  1. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie usług Kuriera wybranego przez Zleceniodawcę.
  2. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.
  3. W przypadku niedoręczenia przesyłki z uwagi na zapełnienie Boxipal, kurier podejmie próbę doręczenia przesyłki osobiście, z tego tytułu może zostać naliczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z portalu tylko celem nadania/odbioru paczki, która spełnia wymagania związane z możliwością jej umieszczanie w Boxipal tj. której wymiary nie przekraczają 30x40x50 cm. Wykorzystanie portalu do nadania/odbioru przesyłek przekraczających wskazane gabaryty skutkować będzie próbą odbioru. doręczenia osobistego, z tego tytułu może zostać naliczona dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.
 • 7 Deklaracja wartości, ubezpieczenie przesyłki
 1. Możliwość ubezpieczenia przesyłki uzależniona jest od regulaminu obowiązującego u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.
 2. Przy zamówieniu przesyłki Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania wartości przesyłki. Podana przez Zleceniodawcę wartość przesyłki stanowi górną granicę odpowiedzialności Zleceniobiorcy za szkody w przesyłce. Zadeklarowana wartość przesyłki wpływa na wysokość ceny za usługę, w sposób opisany w cenniku.
 • 8 Płatność
 1. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem wybranego przez Zleceniodawcę sposobu płatności.
 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Faktura VAT jest wystawiana do 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.
 3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są i udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
 4. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po potwierdzeniu przez Zleceniodawcę jej otrzymania.
 5. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są na rachunek bankowy Zleceniodawcy z którego zrealizowano płatność za wykonane usługi.
 6. W przypadku braku zapłaty w terminie wezwania do zapłaty mogą być wysyłane w formie elektronicznej na adres email Zleceniodawcy podany podczas składania zamówienia
 • 9 Reklamacja przewozu
 1. Nadawcy lub Odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką, przysługują przeciwko Kurierowi roszczenia z tytułu umowy przewozu w przypadku:
  1. utraty Przesyłki,
  2. ubytku Przesyłki,
  3. uszkodzenia Przesyłki,
  4. opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
 2. Osoba, której przysługują roszczenia przeciwko Kurierowi może złożyć do Kuriera reklamację na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1994 r. Prawo przewozowe. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio do Kuriera, lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy.
 3. W celu złożenia reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy, Nadawca lub Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką powinien dokonać zgłoszenia na protokole reklamacyjnym w terminie:
  1. 14 dni od daty nadania Przesyłki – w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki,
  2. 5 dni od daty odbioru Przesyłki – w przypadku ubytku lub uszkodzenia .

Reklamacja może zostać wysłana na piśmie na adres kuriera wykonującego usługę lub mailowo na adres podany na stronie kuriera wykonującego usługę.

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki:
   • oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
   • wykaz załączonych dokumentów,
  2. w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
   • kopię protokołu szkody spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, o ile został sporządzony,
   • dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego roszczenia w postaci:
    • faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
    • kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
    • faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana.
 1. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Zleceniobiorcy bezzasadna, Zleceniobiorca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W powyższej sytuacji przekazanie reklamacji Kurierowi nastąpi o ile osoba ta potwierdzi wolę przesłania reklamacji.
 2. W przypadku przesłania Zleceniobiorcy przez Kuriera wezwania do usunięcia braków reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację, Zleceniobiorca przekaże tę informację osobie, która złożyła reklamację.
 3. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko przewoźnikowi na podstawie tejże ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.
 • 10 Gwarancja Boxipal
  1. Boxipal należy zamontować zgodnie z załączoną instrukcją obsługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.
  2. Boxipal wymaga regularnej wymiany zasilania- baterii, jest to obowiązek Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody związane z brakiem zasilania.
  3. Zleceniobiorca udziela gwarancji na Boxipal na okres 2 lat od dnia odbioru Boxipal przez Zleceniodawcę.
  4. W ramach gwarancji Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania naprawy części mechanicznych Boxipal lub ich wymiany na nowe jeśli naprawa okazała się nieskuteczna. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest jej zgłoszenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia wykrycia szkody.
  5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ( prób zniszczenia Boxipal) .
  6. Boxipal działa w temperaturze od + 40 do -20 stopni Celsjusza, z zastrzeżeniem, iż niska temperatura może spowalniać jego działanie. Gwarancja nie przysługuje w przypadku uszkodzeń wywołanych przekroczeniem wskazanych temperatur lub spowolnienia działania w czasie temperatury ujemnej. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia Boxipal w przypadku przekroczenia wskazanych limitów temperatur.
  7. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w instrukcji obsługi Boxipal.
 • 11 Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych Nadawców będących osobami fizycznymi, korzystających z usług objętych Regulaminem jest Newda Sp. z o.o. z siedzibą w Suminie.
 2. Dane przetwarzane są wyłącznie celu zawarcia umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie i realizacji tej umowy, jak również w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i rozpatrzenia reklamacji na te usługi.
 3. Brak przekazania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wykonania powyższej umowy.
 4. Osoby udostępniające swoje dane osobowe mają prawo do żądania od administratora tych danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe są przekazywane Zleceniobiorcy przez Zleceniobiorcę lub Odbiorcę.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Zleceniobiorcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.01.2019r.